ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΠΙΕΡΙΑΣ c1 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑΠροσωπικό ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κατά το σχολικό έτος 2021-2022

 • ΡΕΚΚΑ ΚΑΝΕΛΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ60 ΕΑΕ – Αναπλ. Προϊστάμενη
 • ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ1
 • ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ 30
 • ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 23
 • ΝΤΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΕ 21
 • ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 23
 • ΣΑΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 02 ΕΑΕ
 • ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ 71
 • ΖΤΟΥΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕ 04.01 EAE
 • ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 23
 • ΠΟΛΥΖΟΥ ΛΕΛΟΥΔΑ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ 30
 • ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ 70
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΡΟΔΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ 71

Υπηρεσίες που προσφέρει η κάθε ειδικότητα της διεπιστημονικής ομάδας

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Κύριοι τομείς δραστηριότητας:

 • Καταρτίζει το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή όσον αφορά το νοητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό τομέα.
 • Παρέχει ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση στους μαθητές και τους γονείς τους.
 • Σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβατικά προγράμματα.
 • Παρέχει οδηγίες σε γονείς και εκπαιδευτικούς και φροντίζει για την υλοποίηση των υποστηρικτικών προγραμμάτων.
 • Καταρτίζει πρόγραμμα τροποποίησης συμπεριφοράς για μαθητές που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα.
 • Συνεργάζεται με υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για περαιτέρω αξιολόγηση όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα ευαισθητοποίησης και πρώιμης παρέμβασης που διοργανώνει η υπηρεσία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Κύριοι τομείς δραστηριότητας:

 • Έχει την ευθύνη ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας για την εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών και την κατάρτιση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού.
 • Συμμετέχει στη συνεδρίαση για την έκδοση γνωμάτευσης και καταθέτει προφορικά και γραπτά τις απόψεις του.
 • Εισηγείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στους εκπαιδευτικούς και παρακολουθεί την πορεία των μαθητών.
 • Αναλαμβάνει σε συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών της περιφέρειας για το έργο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 • Συμμετέχει στα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Ενημερώνει τους γονείς για την εκπαιδευτική παρέμβαση και φροντίζει για την συνεχή συνεργασία των γονέων με τον εκπαιδευτικό και την υπηρεσία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 • Συμμετέχει στον καθορισμό του είδους των οργάνων, τεχνικών βοηθημάτων και των εκπαιδευτικών υλικών που μπορεί να χρειαστεί ένας μαθητής.
 • Συνεργάζεται με το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, και τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του μαθητή.
 • Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο διδακτικό προσωπικό του Σ.Μ.Ε.Α.E. και Γενικών Σχολείων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Κύριοι τομείς δραστηριότητας :

 • Συμμετέχει στην ανίχνευση – αξιολόγηση των μαθητών με ειδική συνεργασία με τον ίδιο τον μαθητή και τους γονείς του.
 • Καταρτίζει το κοινωνικό – οικογενειακό και ατομικό ιστορικό του μαθητή.
 • Ενημερώνει τους γονείς για το κοινωνικό – παιδαγωγικό έργο και τους στόχους της υπηρεσίας.
 • Αναλαμβάνει την ενημέρωση των γονέων για τη θετική τους στάση στη αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητας του μαθητή.
 • Συνοδεύει αν χρειαστεί τον μαθητή και την οικογένειά του σε άλλες υπηρεσίες για συμπληρωματική εξέταση.
 • Ενημερώνει την οικογένεια για τυχόν παροχές που δικαιούται από άλλους φορείς και την κινητοποιεί για συστηματική συνεργασία.
 • Αναλαμβάνει την επικοινωνία και συνεργασία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με άλλους φορείς και υπηρεσίες Πρόνοιας.
 • Έχει την ευθύνη για την οργάνωση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε θέματα ειδικής αγωγής.
 • Παρακολουθεί την ανάπτυξη και εξέλιξη του μαθητή και ενημερώνει την υπόλοιπη ομάδα.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Κύριοι τομείς δραστηριότητας:

 • Αξιολογεί με ειδικά μέσα, δοκιμασίες και μεθόδους τις γλωσσικές-επικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών/τριών και συμμετέχει στη συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας για την έκδοση της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του/της μαθητή/τριας που έχει αξιολογήσει.
 • Εισηγείται τους στόχους ειδικού προγράμματος λογοθεραπείας, για τους μαθητές που το έχουν ανάγκη, εντός του πλαισίου καθορισμού των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών.
 • Συνεργάζεται με το Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στην εισήγηση για τη φοίτηση του μαθητή στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 • Ενημερώνει τους γονείς και τους παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών του/της μαθητή/τριας για λογοθεραπεία, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
 • Συνεργάζεται και ενημερώνει υπεύθυνα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου καθώς και τους γονείς, σχετικά με το αντικείμενό του, προκειμένου να επιτύχει τον απαιτούμενο συντονισμό των ενεργειών σχολείου και οικογένειας για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του/της μαθητή/τριας.
 • Συμμετέχει, σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., υπό το συντονισμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στη διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων ενημέρωσης και επιμόρφωσης για τους/τις εκπαιδευτικούς και το Ε.Ε.Π. και εισηγείται επί θεμάτων που αφορούν την ειδικότητά του/της.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί σε μόνιμη βάση, μέσα σε ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εξατομικευμένα προγράμματα λογοθεραπείας για τους/τις μαθητές/ τριες που το έχουν ανάγκη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των στόχων των Κ.Ε.Σ.Υ. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως προβλέπονται στην υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4547/2018. 2.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι υπεύθυνοι για θέματα που αφορούν:

 • α) Την ομαλή μετάβαση των μαθητών/τριών στην ενήλικη ζωή και για την υποστήριξη αυτών για τη διαμόρφωση της εργασιακής τους ταυτότητας
 • β) Την οργάνωση και εποπτεία των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας της περίπτ. γ, σε συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. και τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.
 • γ) Την εισήγηση προς το Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. για την έγκριση των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας, τα οποία υποβάλλονται από τις σχολικές μονάδες.
 • δ) Την οργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων στις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης του Κ.Ε.Σ.Υ., με σκοπό:
  • i) Την ενημέρωση της κοινότητας των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, και γονέων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στα συστήματα εκπαίδευσης και στις εκάστοτε μεταβολές τους, στις διαδικασίες μετάβασης στη μεταλυκειακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μετα-λυκειακών και τριτοβάθμιων σχολών, στις τάσεις και τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και στις απαιτούμενες δεξιότητες ζωής.
  • ii) Την ευαισθητοποίηση της κοινότητας των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην αναγκαιότητα της έγκαιρης και έγκυρης διερεύνησης και πληροφόρησης σχετικά με τις εκπαιδευτικές και εργασιακές επιλογές, στη χρησιμότητα 66146 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 5614/13.12.2018 της συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών/τριών πριν από τη διαδικασία και κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης και στη χρησιμότητα της ανάπτυξης δεξιότητας αυτοπληροφόρησης.
  • iii) Τη διερεύνηση αντιλήψεων, δυσλειτουργικών πεποιθήσεων ή προκαταλήψεων της κοινότητας των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με το φύλο, την κοινωνική ή οικονομική τάξη, το έθνος, τη γλώσσα, την αναπηρία, τη θρησκεία, κ.α. και οι οποίες παρεμποδίζουν μια ικανοποιητική για το άτομο εκπαιδευτική και εργασιακή επιλογή.
  • iv) Την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στην αλλαγή.
  • v) Την εμψύχωση βιωματικών εργαστηρίων με τη συμμετοχή μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων με γενικές αλλά και ειδικές θεματικές που αφορούν στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στα ιδιαίτερα ζητήματα των σχολείων.
 • ε) Τη διοργάνωση και υλοποίηση, στην τοπική κοινότητα, ενημερωτικών συναντήσεων και επιμορφωτικών ημερίδων με γενικές και ειδικές θεματικές που αφορούν στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στα ιδιαίτερα ζητήματα των περιοχών των σχολείων.
 • στ) Τη διοργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων σε χώρους εργασίας και τη γνωριμία με παλιά και νέα επαγγέλματα, σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων, τους φορείς της τοπικής κοινωνίας (Δήμους, Επιμελητήρια, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, φορείς σχετικούς με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματικούς συλλόγους).
 • ζ) Τη διοργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων σε Α.Ε.Ι.
 • η) Τη διοργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων επαγγελματιών και εκπροσώπων επαγγελμάτων στις σχολικές μονάδες, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων.
 • θ) Την υλοποίηση ατομικών υποστηρικτικών συνεδριών σε μαθητές/τριες Β΄ και Γ΄ Λυκείου με στόχο:
  • i) τη διερεύνηση επιθυμιών, προσδοκιών, συναισθημάτων, πεποιθήσεων, δυσκολιών, ιδιαίτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων που καθορίζουν τον τρόπο και την επιλογή επαγγέλματος,
  • ii) τη διευκόλυνση για την αντιμετώπιση εσωτερικών ή εξωτερικών εμποδίων, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες, να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες και να δομηθεί ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης προκειμένου οι μαθητές/τριες να μεταβούν ελεύθερα, ομαλά και ικανοποιητικά στην νέα εκπαιδευτική ή/και εργασιακή ζωή,
  • iii) την ενίσχυση ζητημάτων αυτογνωσίας και αυτοαποτελεσματικότητας και
  • iv) τη συνδρομή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου/ίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.