ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΠΙΕΡΙΑΣ c1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝΓια να γίνει αξιολόγηση από το Κ.Ε.Σ.Υ. ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

  1. Οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν εάν κάποιος μαθητής εμφανίζει εκπαιδευτικές ή ψυχοκοινωνικές ανάγκες.
  2. Ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή καλείται από την ΕΔΕΑΥ ή την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης του σχολείου για να υποβάλλει αίτημα, όπου θα συναινεί στην έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης ή υποστήριξης του μαθητή.
  3. Συντάσσεται και εφαρμόζεται το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης σε συνεργασία με την οικογένεια.
  4. Αν μετά την εφαρμογή του Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης, συνεχίζει να υφίσταται η ανάγκη για αξιολόγηση του μαθητή, το σχολείο συντάσσει ένα Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων με αιτιολογημένη εισήγηση προς το ΚΕΣΥ, από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών.
  5.  Συντάσσεται Περιγραφική Παιδαγωγική Αξιολόγηση του μαθητή από το Σχολείο.
  6. Το Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων αποστέλλεται στο ΚΕΣΥ μαζί με την Περιγραφική Παιδαγωγική Αξιολόγηση του μαθητή, το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης και την αίτηση του γονέα
  7. Το ΚΕΣΥ ορίζει το χρόνο αξιολόγησης σύμφωνα με τον εκάστοτε προγραμματισμό
  8. Η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΥ αξιολογεί τον μαθητή και εκδίδει γνωμάτευση, συνοδευόμενη με προτάσεις. Η αξιολογική έκθεση επιδίδεται στον γονέα / κηδεμόνα, ο οποίος με δική του ευθύνη τη διακινεί προς το σχολείο.