ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΠΙΕΡΙΑΣ c1 ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΣκοπός του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων της Πιερίας στην ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.


Στελέχωση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προβλέπεται να στελεχώνεται από το ακόλουθο προσωπικό:

• 1 Προϊστάμενος
• 6 Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ
      – 1 Νηπιαγωγός ειδικής αγωγής
      – 3 δάσκαλοι ειδικής αγωγής
      – 1 φιλόλογος ειδικής αγωγής
      – 1 φυσικός ή μαθηματικός ειδικής αγωγής
• 2 Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό
• 3 Ψυχολόγοι
• 3 Κοινωνικοί Λειτουργοί
• 1 Λογοπεδικός
• 1 Διοικητικός Υπάλληλος – Γραμματέας


Πως δουλεύουμε

Ως συλλογικό Διοικητικό Όργανο, όλοι οι εργαζόμενοι του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνέρχονται σε τακτικές και έκτακτες συνεδρίες προκειμένου να ρυθμίσουν θέματα προγραμματισμού – αναζήτησης και εφαρμογής τρόπων για την επίτευξη του σκοπού της υπηρεσίας.

Ως διεπιστημονική μονάδα, το επιστημονικό προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχει την ευθύνη για την αντιμετώπιση ειδικών εκπαιδευτικών και επιστημονικών θεμάτων στους τομείς της ανίχνευσης – διάγνωσης και υποστήριξης.


Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

1. Η διερεύνηση ατομικών ή και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, καθώς και του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες,

2. Η αξιολόγηση και η διαπίστωση των εκπαιδευτικών ή άλλων δυσκολιών και αναγκών των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης γνωμάτευσης,

3. Η διερεύνηση και η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν στην εγγραφή, την κατάταξη και τη φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο,

4. Η αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών στην εκπαίδευση,

5. Η προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής,

6. Η παροχή τεχνικών βοηθημάτων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας σε μαθητές

7. Η αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης και τα άτομα με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας,

8. Η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή, τη συγχώνευση και τη μεταφορά, καθώς και την προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των Τ.Ε.,

9. Η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης

10. Η διερεύνηση, σε ομαδικό επίπεδο, των αναγκών των σχολικών κοινοτήτων στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και των αντίστοιχων αναγκών, σε ατομικό επίπεδο, για τους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου,

11. Η διατύπωση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) του άρθρου 10, όπου αυτές λειτουργούν, προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης και πρόληψης, στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, δράσεων ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της μαθητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στην επίτευξη της αυτοεκπλήρωσης και συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μαθητών εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας.

12. Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό στους μαθητές, καθώς και στους γονείς ή στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

13. Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα και προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας, συμβουλευτικής και προσανατολισμού, καθώς και για τις μεταβολές σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος.

14. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Α., προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας,

15. Η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για ζητήματα ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής υποστήριξης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής,

16. Η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, στις οικογένειες, σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, στις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.